Algemene voorwaarden
1.
TOEPASSELIJKHEID
1.1
Deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ophangsystemen eu, hierna te noemen “ophangsystemen eu”, en wederpartij, hierna te noemen "de koper".

ophangsystemen eu is onderdeel van AHB/art3000
Nieuwe Binnenweg 355-c
3023 EJ Rotterdam
Telefoon: 010-4760630
(België 0031-10-4760630)
KVK nr. 24483666
ABN AMRO 55 82 35 123 (t.a.v. H.J. de Bouter)
IBAN nr. NL62ABNA0558235123
BIC nr. ABNANL2A
BTW id: NL001916544B08

1.2
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de koper mochten worden gebruikt of waarnaar door de koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.
TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1
Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn vrijblijvend.
2.2
Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door ophangsystemen eu aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit een in te winnen informatie blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is en binnen het distributiebeleid van ophangsystemen eu past.
2.3
Een overeenkomst tussen ophangsystemen eu en koper komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door Ophang-systeem van de bij de opdracht gedane bestelling dan wel door uitvoering van de opdracht door ophangsystemen eu.
2.4
Ingeval ophangsystemen eu de door de koper bij de opdracht gedane bestelling niet aanstonds of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet ophangsystemen eu daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper, onder vermelding van de termijn waarbinnen ophangsystemen eu verwacht de gedane opdracht te kunnen uitvoeren.

3.
PRIJZEN
3.1
ophangsystemen eu doet prijsopgave op basis van op het moment van de aanbieding geldende prijzen, tarieven, voorwaarden, heffingen etc.. Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst tussen ophangsystemen eu en koper, doch vóór de levering, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals grondstof-, materiaal- of arbeidskosten, overheidsmaatregelen, assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de dienovereenkomstig door ophangsystemen eu aangepaste prijs gelden. ophangsystemen eu zal de koper van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.
LEVERING
4.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn ophangsystemen eu. Onder levering wordt, in de gevallen waarin de koper ophangsystemen eu niet in staat stelt bij hem te leveren, mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in het desbetreffende magazijn van ophangsystemen eu.
4.2
Een bij de aflevering der zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheden van het geleverde juist weer te geven, tenzij de koper zijn bezwaar aartegen bij ontvangst der zaken mondeling aan ophangsystemen eu c.q. vervoerder meldt en vervolgens, nog dezelfde dag schriftelijk aan ophangsystemen eu bevestigt. Het vervoer af magazijn, indien verzorgd door ophangsystemen eu geschiedt voor rekening en risico (waaronder risico’s van breuk en verlies en beschadiging) van de koper, ook al heeft Arti Tec zorggedragen voor verzekering van het vervoer. Eventuele kosten van vrijmaking aan de grens zijn voor rekening van de koper. De koper dient ophangsystemen eu in staat te stellen op de dag van levering de bestelde producten bij hem af te leveren dan wel de producten binnen twee dagen na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft gaat in ieder geval het risico op de koper over en is ophangsystemen eu gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de koper in haar magazijn of elders (te doen) opslaan. De koper is gehouden de met bedoelde opslag gepaard gaande kosten aan ophangsystemen eu te vergoeden. De koper is alsdan niettemin de koopsom dezer zaken opeisbaar verschuldigd vanaf het moment dat de betreffende zaken voor de koper beschikbaar staan. De zaken worden in dit geval geacht op het moment van ter beschikking staan te hebben voldaan aan de condities omtrent de hoedanigheid der zaken zoals overeengekomen. ophangsystemen eu is gerechtigd de uitlevering van de bestelde zaken op te schorten, zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten ofwel als toerekenbare tekortkoming zijdens de koper naar het oordeel van ophangsystemen eu dreigt. ophangsystemen eu is te allen tijde bevoegd van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen jegens ophangsystemen eu.. Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke (deel-)levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
4.3
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de door ophangsystemen eu opgegeven levertijden gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van (onderdelen van) producten aan ophangsystemen eu.
Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden of doordat de producten niet tijdig worden geleverd door ophangsystemen eu, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. Door enkele overschrijding van deze termijn is ophangsystemen eu niet van rechtswege in verzuim, daarvoor is steeds een ingebrekestelling vereist.

5.
EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
5.1
Alle door ophangsystemen eu aan de koper geleverde en te leveren producten blijven eigendom van ophangsystemen eu, zolang de koper nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige met ophangsystemen eu aangegane overeenkomst.
5.2
De koper is verplicht om ophangsystemen eu onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
a.
derden rechten op de in 5.1 genoemde artikelen doen gelden;
b.
hij voornemens is een aanvraag tot surséance van betaling in te dienen c.q. heeft verkregen;
c.
hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen c.q. heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede hij in staat van faillissement is verklaard.
5.3
Indien ophangsystemen eu een beroep doet op het in 5.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud, is ophangsystemen eu gerechtigd de door haar geleverde producten, zonder rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen.
5.4
De koper verplicht zich hierbij aan ophangsystemen eu op haar eerste daartoe strekkende verzoek in pand te geven, die deze verpanding alsdan zal aanvaarden, alle zaken waarvan de koper (mede)-eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging met de door ophangsystemen eu geleverde of te leveren producten, zulks tot zekerheid voor al hetgeen ophangsystemen eu te enigertijd van de koper te vorderen heeft of zal hebben.

6.
GARANTIE
6.1
ophangsystemen eu verleent voor de door haar geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van facturering aan de koper, jegens de koper en eerste gebruiker garantie van 5 kalenderjaren voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken.
6.2.
ophangsystemen eu is niet aansprakelijk voor enige schade. ophangsystemen eu is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade bij de afnemer en/of derden, waaronder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade, die direct of indirect het gevolg is van zaken en verpakkingsmaterialen die door ophangsystemen eu aan koper zijn geleverd, bijvoorbeeld in verband met het aanwezig zijn en/ of toepassen en/of het gebruiken en/of het in de handel brengen van de door ophangsystemen eu aan koper geleverde zaken en verpakkingsmaterialen, al dan niet overeenkomstig het advies van ophangsystemen eu. ophangsystemen eu erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan koper en/of derden op andere wijze door ophangsystemen eu veroorzaakt en/of aan hem toe te rekenen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van ophangsystemen eu daarvan uitgesloten en onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productaansprakelijkheid). ophangsystemen eu erkent ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gedragingen van werknemers van ophangsystemen eu of van door haar ingeschakelde hulppersonen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van werknemers van ophangsystemen eu of van door haar ingeschakelde hulppersonen daarvan uitgesloten. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van ophangsystemen eu beperkt tot het bedrag van de koopsom der betreffende zaken of –indien dit bedrag hoger is- het bedrag dat ophangsystemen eu zelf op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen. Bij schade aan zaken c.q. gebreken in de leverantie die voor rekening en/of risico van ophangsystemen eu komen, dient de koper alle medewerking te verlenen die ophangsystemen eu behoeft om de bedoelde schade te kunnen verhalen op diens verzekeraar, diens toeleveranciers, diens vervoerder of enig andere derde van wiens zaken/diensten ophangsystemen eu gebruik heeft gemaakt. Indien de koper enig aan de bestelling of opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden ophangsystemen eu van aansprakelijkheid terzake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van ophangsystemen eu vervalt.

7.
RECLAME
7.1
De koper is verplicht om reclames met betrekking tot geleverde zaken of verrichte werkzaamheden binnen acht dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken schriftelijk aan ophangsystemen eu kenbaar te maken. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken.
7.2
Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal ophangsystemen eu de (onderdelen van de) producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de koper vergoeden, zulks ter keuze van ophangsystemen eu.
7.3
De koper dient klachten over facturen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ophangsystemen eu in te dienen.
7.4
Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als bedoeld in art. 7.1.

8
BETALING
8.1
Betaling dient te geschieden op een door ophangsystemen eu aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum in de valuta van de factuur.
8.2
Betaling door de koper van elke leverantie dient te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de koper. Ook in geval van een overschrijding van de levertijd met betrekking tot enige bestelling, in geval van indiening van een klacht blijft de koper tot algehele en tijdige betaling gehouden.
8.3
Alle kosten zowel in als buiten rechte in verband met betaling komen voor rekening van de koper.
8.4
Indien de koper niet op tijd betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
8.5
Voorts is de koper, zodra hij in de nakoming van zijn verplichting te kort schiet, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra ophangsystemen eu zich tot verhaal van zijn vordering op de opdrachtgever tot een derde wendt.
8.6
De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op de bedragen, berekend op voet van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.7
Betaling door de koper strekken primair ter voldoening van de door de verschuldigde wettelijke rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

9.
OVERMACHT
9.1
ophangsystemen eu is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van een tekortkoming van ophangsystemen eu, indien de tekortkoming niet aan ophangsystemen eu kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan ophangsystemen eu worden toegerekend, indien zij niet is te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2
Indien sprake is van overmacht heeft ophangsystemen eu het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang deze overmachtstoestand voortduurt.

10.
ONTBINDING
10.1
Indien de koper op enigerlei wijze jegens ophangsystemen eu te kort schiet in de nakoming van enige verplichting, en niet binnen een bij een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn alsnog de verplichtingen nakomt, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, de surséance van betaling zelve, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de koper, is ophangsystemen eu, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.
10.2
Indien ophangsystemen eu de overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van ophangsystemen eu, al hetgeen de koper aan ophangsystemen eu uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal ophangsystemen eu gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

11.
TOEPASSELIJK RECHT
11.1
Op alle overeenkomsten tussen ophangsystemen eu en koper is onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag uit 1980 Nederlands recht van toepassing.
11.2
De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (uitvoering van) enige overeenkomst tussen ophangsystemen eu en de koper alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.